check out volunteer opportunities

Our Campaigns

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rijschool Challenger I Heesterlaan 2 I 2803 BL, Gouda I Tel: +31 (0)6 18 94 80 09 I rijschoolchallenger@gmail.com I KvK: 61952850

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere
werkzaamheden door Rijschool Challenger worden aangeboden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
1.2 De wederpartij bij overeenkomsten wordt vervolgens “cursist” genoemd.
1.3 Rijschool Challenger biedt de cursist een van de volgende diensten aan:
• Reguliere opleiding; opleiding met een minimale duur van een maand met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij het
praktijkexamen (herexamen garantie*) inbegrepen zijn. Een lesuur heeft een duur van 50 minuten.
• Spoedopleiding; opleiding met een aantal rijlessen die binnen 5, 7, 10 of 14 werkdagen wordt afgerond, waarbij het
praktijkexamen (herexamen garantie) inbegrepen zijn.
*(Bij het herexamen is de cursist verplicht 8 lesuren in te kopen. De herexamen garantie is 1 jaar geldig).
1.4 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Overeenkomsten
2.1 Indien van één van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van
toepassing.
2.2 In geval van strijd tussen in deze opgenomen voorwaarden bepalingen en andere schriftelijke van overeenkomsten deel
uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste.

3. Verplichtingen Rijschool Challenger
3.1 Rijschool Challenger is verplicht zorg te dragen ervoor dat:
• De rijlessen worden gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht
Motorrijtuigen (WRM);
• De examenaanvraag binnen 2 weken is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het
CCV of het Nader Onderzoek Rijvaardigheid (NOR), nadat met de cursist overleg is gevoerd dat het examen kan
worden aangevraagd én de cursist tevens de kosten van alle gevolgde rijlessen en het examen aan Rijschool
Challenger heeft voldaan.
• De cursist uiterst na 15 minuten wordt geïnformeerd wanneer de rijinstructeur de afspraak niet tijdig na kan komen
wegens drukte op de weg, of wanneer er pech van toepassing is.

4. Verplichtingen Cursist
4.1 De cursist is verplicht:
• Aanwezig te zijn voor de afgesproken rijles; Indien de leerling niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op plaats aanwezig is, heeft hij
en/of zij geen recht op een vervangende rijles;
• Een rijles die hij/zij niet kan volgen dient minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Zaterdagen, zondagen worden meegerekend in de 48 uur.
Indien de rijles niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd, dan heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. Een losse les wordt
bij de cursist in rekening gebracht (verschuldigd). Afzeggen kan uitsluitend bij de desbetreffende rij-instructeur. De cursist heeft recht op een
vervangende rijles, in geval van een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan van een ziekenhuisopname van de cursist of
het overlijden dan wel de begrafenis van een familie lid uit de 1e en 2e graad. De cursist dient op verzoek van Rijschool Challenger schriftelijk
bewijs ter zake de dringende reden te bewijzen. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In geval van
afzeggen van een rijles bij de spoedopleiding heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van voorheen genoemde
dringende reden;
• Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
• Bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;
• Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen
en het examen deel te nemen. De cursist dient alle informatie naar waarheid aan de rijschool te verstrekken.

5. Betaling
5.1 Rijschool Challenger heeft recht op een eenmalige inschrijfkosten bij de cursist in rekening te brengen;
5.2 Tenzij de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, dient betaling voor de rijopleiding per automatisch incasso te geschieden. De
cursist behoudt zicht het recht voor op zijn en/of haar verzoek de automatische incasso in te trekken, alsmede een foutief geïncasseerd bedrag te
laten terugboeken. Pas na ontvangst (eerste termijn) van de betaling van het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
5.3 Rijschool Challenger is gerechtigd tijdens de duur van de Overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De cursist in dat geval het recht om de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
5.4 Indien de cursist de machtiging tot automatische incasso intrekt of een geïncasseerd bedrag laat terugboeken, is hij en/of zij voor elke termijn die
niet door middel van automatische incasso wordt betaald aan Rijschool Challenger administratiekosten van EUR 12,- verschuldigd. Deze kosten
dienen tegelijkertijd met de termijn te worden betaald.
5.5 Indien de cursist de betaling van een rijopleiding met creditcard geschiedt, duurt deze rijopleiding maximaal 3 maanden.
5.6 Indien de cursist binnen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn door Rijschool Challenger geen betaling heeft ontvangen, is de cursist is
van rechtswege in verzuim. Rijschool Challenger behoudt zich alsdan het recht voor om over het openstaande bedrag administratiekosten van EUR
12,- te berekenen. Rijschool Challenger behoudt hiermee het recht om over het openstaande bedrag rente te berekenen. Het rentepercentage
bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. De betalingsverplichting van de cursist ten aanzien van de eventuele overige
termijnen komt hiermee niet te vervallen.
5.7 Indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Rijschool Challenger de vorderingen ter incasso uit handen geven aan een
derde. Rijschool Challenger is in dit geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel de gerechtelijke
als de buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die aan Rijschool Challenger in rekening worden
gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Rijschool Challenger bedient voor de invordering van het verschuldigde
bedrag.

6. Examen
6.1 De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijschool Challenger dienen voordat de examenaanvraag wordt
ingediend te zijn voldaan.
6.2 Rijschool Challenger is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigheid tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-en praktijk gedeelte
van het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van prijswijzigingen te
overhandigen.
6.3 Rijschool Challenger behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.
6.4 Indien het examen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt of geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan komen
de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op een gratis
herexamen.
6.5 Rijschool Challenger zal op verzoek van de cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuwe examen en de kosten voor haar rekening nemen,
tevens zal Rijschool Challenger ook voor het lesvoertuig zorgen. Indien het examen geen doorgang vindt, kan dit alleen als gevolg van één van de
volgende gebeurtenissen:
• Een familie lid uit de tot en met de 2e graad van de rijinstructeur is overleden en begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden
op de dag van het examen zelf.
• De cursist wegens ernstige redenen op de dag van het examen met spoed is opgenomen in het ziekenhuis.

7. Ontbinding
7.1 Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door Rijschool Challenger als bindend beschouwt, tenzij de overeenkomst binnen 14
dagen na ondertekening per brief of email wordt ontbonden.
7.2 De overeenkomst kan zowel door de cursist als Rijschool Challenger, worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen
de eerste dag van een kalendermaand.
7.3 Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Rijschool Challenger het bedrag onder aftrek van genoten en/of gereden
rijlessen, theoriecursus/ bestanden, eenmalige inschrijfkosten €19,50, administratiekosten en/ of annuleringskosten €45,- en het door haar aan CBR,
CCV of BNOR betaalde examengelden aan de cursist restitueren.
7.4 Rijschool Challenger kan de overeenkomst slechts ontbinden door dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze
voort te zetten. In dat geval is Rijschool Challenger gehouden lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.

8. Vrijwaring
8.1 Rijschool Challenger vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, verkeersongelukken en verkeersovertredingen die
tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de cursist. Hieronder kun je het volgende
verstaan of onder meer begrepen het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
8.2 Indien de cursist een rijles volgt desondanks dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorrijtuigen te besturen en/of
zijn/haar rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool Challenger
volledig voor de gevolgen hiervan. De opgelegde boetes zal door de cursist ter zake geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties
geheel voor zijn en of haar rekening nemen.