Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Rijschool Challenger worden aangeboden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2         De wederpartij bij overeenkomsten wordt vervolgens “cursist” genoemd.

1.3         Rijschool Challenger biedt de cursist een van de volgende diensten aan:

 • Reguliere opleiding; opleiding met een minimale duur van een maand met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij het praktijkexamen (herexamen garantie) inbegrepen zijn.
 • Spoedopleiding; opleiding met een aantal rijlessen die binnen 5, 7, 10 of 14 werkdagen wordt afgerond, waarbij het praktijkexamen (herexamen garantie) inbegrepen zijn.

1.4         Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 1. Overeenkomsten

2.1         Indien van één van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

2.2         In geval van strijd tussen in deze opgenomen voorwaarden bepalingen en andere schriftelijke van overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste.

 1. Verplichtingen Rijschool Challenger

3.1         Rijschool Challenger is verplicht zorg te dragen ervoor dat:

 • De rijlessen worden gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 • De examenaanvraag binnen 2 weken is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Nader Onderzoek Rijvaardigheid (NOR), nadat met de cursist overleg is gevoerd dat het examen kan worden aangevraagd én de cursist tevens de kosten van alle gevolgde rijlessen en het examen aan Rijschool Challenger heeft voldaan.
 1. Verplichtingen Cursist

4.1         De cursist is verplicht:

 • Dient aanwezig te zijn voor de afgesproken rijles; Indien de leerling niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op plaats aanwezig is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles;
 • Een rijles die hij/zij niet kan volgen dient minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Zaterdagen, zondagen en erkenden feestdagen worden niet meegerekend in de 48 uur. Indien de rijles niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd, dan heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. Een losse les wordt bij de cursist in rekening gebracht (verschuldigd). Afzeggen kan uitsluitend bij de desbetreffende rij-instructeur. De cursist heeft recht op een vervangende rijles, in geval van een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan van een ziekenhuisopname van de cursist of het overlijden dan wel de begrafenis van een familie lid uit de 1e en 2e graad. De cursist dient op verzoek van Rijschool Challenger schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te bewijzen. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In geval van afzeggen van een rijles bij de spoedopleiding heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van voorheen genoemde dringende reden;
 • Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • Bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;
 • Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen. De cursist dient alle informatie naar waarheid aan de rijschool te verstrekken.
 1. Betaling

5.1         Rijschool Challenger heeft recht op een eenmalige inschrijfkosten bij de cursist in rekening te brengen;

5.2         Tenzij de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, dient betaling voor de rijopleiding per automatisch incasso te geschieden. De cursist behoudt zicht het recht voor op zijn en/of haar verzoek de automatische incasso in te trekken, alsmede een foutief geïncasseerd bedrag te laten terugboeken. Pas na ontvangst (eerste termijn) van de betaling van het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.

5.3         Rijschool Challenger is gerechtigd tijdens de duur van de Overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De cursist in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.

5.4         Indien de cursist de machtiging tot automatische incasso intrekt of een geïncasseerd bedrag laat terugboeken, is hij en/of zij voor elke termijn die niet door middel van automatische incasso wordt betaald aan Rijschool Challenger administratiekosten van EUR 12,- verschuldigd. Deze kosten dienen tegelijkertijd met de termijn te worden betaald.          

5.5         Indien de cursist de betaling van een rijopleiding met creditcard geschiedt, duurt deze rijopleiding maximaal 3 maanden.     

5.6     Indien de cursist binnen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn door Rijschool Challenger geen betaling heeft ontvangen, is de cursist is van rechtswege in verzuim. Rijschool Challenger behoudt zich alsdan het recht voor om over het openstaande bedrag administratiekosten van EUR 12,- te berekenen. Rijschool Challenger behoudt hiermee het recht om over het openstaande bedrag rente te berekenen. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. De betalingsverplichting van de cursist ten aanzien van de eventuele overige termijnen komt hiermee niet te vervallen.

5.7      Indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Rijschool Challenger de vorderingen ter incasso uit handen geven aan een derde. Rijschool Challenger is in dit geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die aan Rijschool Challenger in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Rijschool Challenger bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste % van het verschuldigde bedrag.

 1. Examen

6.1               De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijschool Challenger dienen voordat de examenaanvraag wordt ingediend te zijn voldaan.

6.2         Rijschool Challenger is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigheid tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-en praktijk gedeelte van het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van prijswijzigingen te overhandigen.

6.3         Rijschool Challenger behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

6.4         Indien het examen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt of geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen.

6.5       Rijschool Challenger zal op verzoek van de cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuwe examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van één van de volgende gebeurtenissen:

 • Een familie lid uit de tot en met de 2e graad van de rijinstructeur is overleden en begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de dag van het examen zelf.
 • Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet beschikbaar is en ook geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.
 • Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het NOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.
 1. Ontbinding

7.1         Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door Rijschool Challenger als bindend beschouwt, tenzij de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief of email wordt ontbonden.

7.2         De overeenkomst kan zowel door de cursist als Rijschool Challenger, worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van een kalendermaand.

7.3         Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Rijschool Challenger het bedrag onder aftrek van genoten en/of gereden rijlessen, theoriecursus/ bestanden, eenmalige inschrijfkosten €19,50, administratiekosten en/ of annuleringskosten €45,- en het door haar aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengelden aan de cursist restitueren.

7.4         Rijschool Challenger kan de overeenkomst slechts ontbinden door dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Rijschool Challenger gehouden lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.

 1. Vrijwaring

8.1         Rijschool Challenger vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, verkeersongelukken en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de cursist. Hieronder kun je het volgende verstaan of onder meer begrepen het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

8.2         Indien de cursist een rijles volgt desondanks dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorrijtuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool Challenger volledig voor de gevolgen hiervan. De opgelegde boetes zal door de cursist ter zake geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn en of haar rekening nemen.